Hedeflerimiz
 1. Yaşam boyu öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavrayarak, mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme,bilgi sahibi olabilme, kendini sürekli yenileme bilincini kazanma ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
 2. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda sorunları ele alabilme, belirleyebilme, farklı etkenleri ayırt etme,bilgi toplama, birleştirme, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, üretim ve onarım yapabilme becerisi,
 3. Büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışmalarında bireysel olarak veya ekip içinde uyumlu ve düzenli çalışabilme ve disiplinlerarası işbirliği kurabilme becerisi,
 4. Eleştirel düşünce becerisinin kazandırılması ve başkalarının düşünce ürünlerine saygının geliştirilmesi, araştırma yapılırken ve yazılı ürünler verilirken kaynak göstermenin öneminin kavratılması ve mesleki alanlarda seçilen bir konu üzerinde sunu yapabilme becerisi,
 5. Temel düzeyde bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisini kazanmak,
 6. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan çağdaş teknikleri bilmek, araç, gereç, makine ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek,
 7. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili her türlü çizimi ve projeleri yapabilme becerisini kazanmak,
 8. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilmek, analizlerini yapabilmek, mevcut durumunu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilmek,
 9. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilme ve uygulama becerisini kazanmak,
 10. Mesleği ile ilgili yönetmelikler, teknik şartnameler, metraj, keşif, hakediş konularında yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olabilmek,
 11. Geleneksel yapı türlerinin ve yapı elemanlarının işlev, malzeme, gereç ve biçim, cephe, iç mekan özelliklerini, yapım sistemlerini/yapı teknolojilerini bilmek ve onarımlarını yapabilmek,
 12. Geleneksel yapılardaki bezeme ve desen tekniklerini, malzeme, gereç ve biçim özelliklerini, geleneksel yapım tekniklerini bilmek ve onarımlarını yapabilmek,
 13. Geleneksel yapılardaki bozulma nedenlerini ve koruma yöntemlerini bilmek,
 14. Restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, ulusal ve uluslararası koruma kuramlarını bilmek ve mesleki etik bilinci içinde uygulamak,
 15. Uygarlık, sanat ve mimarlık tarihini bilmek, bu bilgileri uygulamalarda doğru olarak kullanmak ve yorumlayabilmek,
 16. Kültür varlıklarında kullanılan malzemelerin özelliklerini, uygulanışını, bozulma nedenlerini, koruma yöntemlerini, onarımında kullanılan kimyasal maddelerin yapısını, özelliğini ve kullanımını bilmek